KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


TÚRÁK A KIS-SÁRRÉTBEN ÉS DÉL-BIHARBAN

6/8    Biharugra - Peszér - Sebes-Körös - Nagytóti - Komádi
Körtúra: távolság 14 km, ebbõl földút 10 km.
Menetidõ: gyalog 4 óra, kerékpárral 2 óra.

Megjegyzés: egész utunk során jó tájékozódási pont
a végcélunkat jelzõ komádi tv-torony!


A biharugrai templomtól Zsadány irányába indulunk. 3 km megtétele után jobbra (ÉNy-i irányba) fordulunk ott, ahol balra a Bihar Népe Mgtsz üzemegységéhez vezetõ bekötõ út ágazik le. A két oldalon útárokkal szegélyezett, jól járható földúton 1 km-t haladunk, elérjük az ugrai szõlõskertet, amely egykor az alföldi községek határában mindenütt általános, de ma már egyre pusztuló bázisa volt a szõlõ- és gyümölcstermesztésnek. További 500 m-t megyünk, majd balra kanyarodva szántóföldek és legelõk között egy tölgyes akácos facsoporthoz jutunk (1,4 km), és kiérünk balról a Fancsika puszta felõl érkezõ, alternatív útvonalként ajánlható Olaj-tanyai útra.

  Fancsika-pusztán áll Fried Ignác XIX. század közepi, klasszicista, oszlopos homlokzatú kis kastélya, amely nemsokára szálloda lesz.
  Fancsika-puszta faragott csónakos fejfás és lábfás temetõje a kastélytól Ny-ra, az országút É-i oldalán, egy 2 m-es halmon van, néprajzilag igen értékes.
  A kastélytól É-ra 3 m magas földpiramison állt a középkori Fancsika Szent Lõrinc-temploma, amely 1788-ban még ép volt.

Jobbra kanyarodás után az É-i irányt követjük s egy tipikus sárréti tanya mellett haladunk el (Varga-tanya), ahova a sok kutya miatt bejutni kissé körülményes.

  Érdekességképpen említendõ meg, hogy ezt a biharugrai határrészt Peszérnek nevezik (helybeliek a Peszerét is használják). A helynév királyi szolgálatban álló vadászkutya-gondozót lakhelyét õrzi. (Nomen est omen!)


Csónakfejfák a biharugrai református temetõben

Fotó: Fehér M.


Továbbra is az Olaj-tanyai úton haladva a vihartépte két nyárfával szegélyezett Holt-Sebes-Körösi hídhoz érünk. Ez a terület a Holt-Sebes-Körösön túl már Hajdú-Bihar megye.

Útközben - ha távcsövet is használunk - sokféle pusztai madarat és emlõsállatot is megfigyelhetünk.

A híd után 1 km-re újabb (kettõs) átereszhez és magaslathoz érünk. Az újonnan épült csatornát követve, majd annak Ny-i irányba törése után, továbbra is É-i irányba haladunk kis árok partján, jobbról elhagyott tanya mellett közeledünk a vésztõ-körösnagyharsányi vasútvonalhoz.

  A már megszûnt nagytóti vasúti megállót a helybeliek Percesnek nevezték, ami híven jelzi, hogy a személyvonatok is alig álltak meg egy minutumra. Ide futott be Fancsika-pusztáról az igaerõvel vontatott kisvasút, a lóré, ami „energiatakarékos” (és lassúsága miatt) romantikusnak is nevezhetõ személy- és teherforgalmat bonyolított le.

A vasútvonalat keresztezve, a kitámasztott telefonoszloppal szemben, a fûzfák mellett egy korhadó kis hídon megyünk át, majd egy csapás a szántóföldön keresztül a Sebes-Körös bal parti gátjának 47. töltéskilométeréhez juttat, vagy a Nagytóti I. számú csatornát végig követõ épített földúton szintén kiérhetünk a Sebes-Köröshöz, a telepített nyárfaerdõ sarkához.

A gáton balra (Ny-i irányba) fordulva elérjük az alternatív útnál említett nyárfaerdõt (1 km). Az erdõ másik végénél áll az egykori olajütõtelep helyén a nagytóti gátõrház.

  A környéken termelt napraforgót ebben a helyi feldolgozó üzemben préselték. Az 1925. évi jeges árvíz idején itt szakadt ki a Sebes-Körös bal parti gátja. A tragikus eseményeket még ma is életszerûen idézi - gátõrdinasztiaként már az ötödik generációs gátõr.

A szépen fásított õrtelepet és szivattyútelepet elhagyva, 2 km hosszú burkolt töltésen érkezünk a kendergyár telephelye mellett - a komádi hídhoz.

  A híd irodalomtörténeti jelentõségû. Itt határozta el 1934-ben Szabó Pál, Barsi Dénes és Sinka István, hogy Kelet Népe címmel a népi írók számára folyóiratot indítanak.

Utunkat folytathatjuk a 6/9-es leírás szerint Zsadány irányába, vagy átkelhetünk a Sebes-Körösön, és 3 km-t megtéve Komádi község központjába érünk, ahonnan Debrecen, Békéscsaba és Gyula felé kapunk autóbusz-csatlakozást.
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 6/9 Komádi - Zsadány - Szépapó-erdõ - Mezõgyán- Geszt
Elõzõ túra : 6/7 Biharugra - Körösnagyharsány- szakáli híd- Biharugra
Következõ fejezet: Túrák a Hortobágy-Berettyó mentén
Elõzõ fejezet: Tiszazugi túrákKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.