KÖRÖS-SÁRRÉTI ÚTIKALAUZ


SÁRRÉTI TÚRAUTAK

8/1    Berettyóújfalu - Furta - Zsáka - (Vekerd) - Darvas - (Körössziget) - Csökmõ - Szeghalom
Távolság 42 km.
Menetidõ kerékpárral 4 óra.

Megjegyzés: az útvonal teljes hosszában a 47. sz. fõközlekedési úton halad,
a két javasolt kitérõ út hossza 13 km.


A Berettyóújfalu, központjában álló Bihar étterem, fogadó, presszó elõtti térrõl indulunk.

  A téren, a Bihar étteremmel szemben áll a mozi, a mozi háta mögött az autóbusz-állomás. A téren szabad parkírozóhely van. Itt állomásozik a taxi is. A térre a Debrecenbõl jövõ és Szegedre tartó 47-es úton, a Kálvin téren, a Kossuth utca végzõdésénél és a Dózsa György út kezdeténél jobbra letérve jutunk el. A sarkon tejbisztró. A Bihar étterem II. osztályú, fogadórészében 18 (1 és 2, valamint 6 ágyas) szoba van.

Jobbra fordulva ismét jobbra tartva rátérünk a Rákóczi útra (47-es út). Bal oldalán áruház és ABC-áruház. Majd piactér (csütörtöki hetivásár), Rákóczi étterem (23 óráig tart nyitva). Jobb oldalon kisvendéglõ, majd tejporgyár, tejüzem, gõzmalom. Mûútelágazás a berettyóújfalui vasútállomásra (Budapest-Püspökladány-Biharkeresztes-Nagyvárad fõútvonal).

  Kevéssel késõbb vasúti töltés, magas út a Berettyó-hídra. Széles mederben, ásott csatornában folyik a Berettyó, mindkét oldalán magas gátakkal. Tavasszal, õszi áradáskor nagy víz, kiterjedt víztükör. Általában nem csónakázható, fürdésre sem alkalmas. A hídról lejutva jobb oldalon útelágazás Bakonszegre.

Ezúttal nem megyünk Bakonszegre, hanem folytatjuk utunkat a 47-es úton Berettyóújfalu Berettyón túli részébe, az egykori Berettyószentmárton községbe.

  A középkorban vásáros mezõváros, Fontos átkelõhely. Ma falusias, utcás település, a 47-es út mindkét oldalán. Jobb oldalon szerény, középtornyos református templom. Bal oldalon, az utca derekán kisvendéglõ (hideg-meleg ételek, nyitva naponta 6-20 óráig). Az utcán végig álló villanyoszlopokon gólyafészkek emelik a látványt.

  A 47-es út nagyjából DNy felé párhuzamosan fut a Berettyóval (az ásott medrûvel, az Ó-Berettyó Zsáka magasságában nyugatra tart, Bucsának). Egész hosszában egy, a Sárrét szélén végig nyúló, keskeny hátságon fut. Ezen az eredetileg is több darabra szabdalt hátságon települtek a legjellegzetesebb sárréti falvak. Utunk során végigmegyünk rajtuk. Az utat gyakran keresztezik erek, csatornák, több helyen új telepítésû útvédõ erdõsávokkal is találkozunk. Egyébként az út mindkét oldalán legelõket találunk, közeli s távolabbi juhhodályokkal, pásztorépítményekkel. Minthogy az út a hátság legmagasabb pontjain halad, különösen a falvak belsejében rendkívül kanyargós. Itt a vezetés vagy a kerékpározás is rendkívüli figyelmet és óvatosságot követel. Az útról nem érdemes letérni, csak egyes nagyobb erek, csatornák hídjánál. Megnézhetjük az általában gazdag vízi növényzetet (nád, sás, káka, gyékény, hínár stb.). A legelõk nagy része szikes juhlegelõ. Kamillavirágzáskor alkalmas letérni rájuk az útról, és szedni lehet ebbõl a nagyon népszerû és hatásos gyógynövénybõl.

Elhagyva Berettyóújfalu szentmártoni részét, utunkat a lapályos környezetébõl jól kiemelkedõ úton folytatjuk. A 41. km-nél átmegyünk a Nyárutó-csatorna mély, vízinövényekkel teli medrén. Aszályos nyarakon nincsen benne víz.

A 49. kilométerkõ kevéssel Furta község elõtt áll. Itt keresztezzük a Györgyös-szürü- Szigeti-csatornát. Mély medre van, nagy híd áll rajta, aszályos idõben nincsen vize. Furtán a 47-es út Szabadság út néven megy keresztül, a komádi elágazásig.

  A Szabadság út 76. sz. ház érdekes, oldalhomlokzatos, fehérre meszelt, múlt századi parasztpolgár ház. Több ház elõtt fedeles kiskapu áll, gazdagon faragott kapuoszlopokkal. Egyébként már csak néhány régi ház található a községben, legtöbbjüket lebontották vagy átalakították. Egy-két helyen lehet még találni az átalakítás ellenére is deszkafalú tûzfalat, fûrészelt díszítéssel, napsugaras deszkaelrendezéssel. A község híres hímzéseirõl. A furtai hímzés napjainkban újjáéledve virágkorát éli.

A Szabadság út végén, az útra merõlegesen álló öregek napközi otthonánál balra van a komádi útelágazás, a 47-es út jobbra tart. Itt, jobb oldalon található egy jó presszó. Innen szakad ki egy rövid, de fontos utcácska, jobb oldalán az iskolával, a jobb oldali végén (8. szám) a református templommal. A templomban XVIII. századi, barokkos emléktáblával.

A fõúton továbbhaladva, az 50. kilométerkõnél jobbra letérve egy mellékutcában egyhajós, középtornyos, barokkizáló római katolikus templomot találunk.

Visszatérve a fõútra Zsáka felé haladunk. A két község voltaképpen összeépült, csak a Zsáka-Furtai-csatorna keskeny, de rendkívül mély medre választja el õket egymástól. A 47-es út itt nem más mint egy meglehetõsen magas gát. A két község közt, a csatorna partján, jobb oldalon áll a két község közös vízmûve. Zsákán a 47-es úttól jobbra romantikus stílusú, tornyos, teraszos kastélyt találunk. Ma általános iskola. Ugyancsak jobb oldalon áll a református templom, a modern postaépülettel szemben. Az út további része észrevehetõen lejt. Jobbra a Kossuth utcába letérve találjuk a román ortodox templomot, érdekes, sokoldalú gúla tornyával,1791-es évszámmal. Visszatérve a fõútra hamarosan a község végére érünk, az 53. kilométerkõnél.

  Mielõtt távoznánk Zsákáról, nézzük meg a XVI-XVII. században nagy szerepet játszott zsákai vár maradványait, jobban mondva helyét. A község a Zoard nemzetség õsi birtokai közé tartozott. Itteni kastélyukat a XVI. század elején megerõdítették. A változó hadi szerencsének megfelelõen hol magyar, hol török, illetõleg késõbb kuruc vagy labanc kézen volt. Bethlen Gábor és Thököly Imre is birtokolta. A szatmári béke után császári parancsra lerombolták. Azóta lassú pusztulásra van ítélve. Köveit elhordták, külsõ védmûveit betömték, elszántották.

Továbbfolytatva utunkat az 55. kilométernél balra útelágazás van Vekerdre. Befordulva az útra közvetlenül a falu alatt átmegyünk az Ölyvös-fõcsatorna nagy hídján.

  Az Ölyvös mély, széles medrében mindig van víz, folyása elég gyors. A gazdag vizinövényzet sem gátolja folyásában. Minthogy Vekerd lakosainak nagy hányada román, kétnyelvû névtábla áll a falu bejáratánál: Vekerd - Vecherd. Az egy visszakanyarodó utcából álló település igazi falu. Véghomlokzatos, nagy udvaros, kertes házak szép faluképet adnak a községnek. Mindjárt a falu elején, az út jobb oldalán áll a község egyetlen temploma: román ortodox templom (XVIII. század). A falu nagy birkatartó. A község elõtt, jobb oldalon, egy óriási hodályt láthatunk.

Visszatérve a 47-es útra, folytatjuk utunkat Darvas felé. Alighogy kiérünk az útra, az 58. kilométer elõtt keresztülmegyünk a Darvas-Bogárzó-csatornán. A csatorna igen mély árokban folyik, állandóan van benne víz. Közvetlenül Darvas alá érve, balról, nagyszerûen látjuk azt a széles, félkör alakú, ma már száraz medret, aminek nyugati magas partján települt Darvas. A község pontosan a 60. kilométernél kezdõdik.

  Jobbról régi felhagyott temetõ található, majd a Rákóczi útnak nevezett 47-es útszakaszon az alacsony, félkör alakú, végével az útra nézõ református templomot (XIX. század eleje) láthatjuk. Igazi falusi templom. Ez a község is utcás település. Házai hosszan elnyúlva a falu közepe felé a Rákóczi út mindkét oldalán épültek fel. Befelé haladva a falu felé, jobb oldalon találjuk a Délibáb eszpresszót. A presszóval szemben, az út másik oldalán, tehát bal oldalon láthatunk egy úgynevezett szakállszárítós házkijáratot. Aztán az út jobb oldalán kiszélesül. A kiszélesedett Rákóczi út és a mellékutca sarkán áll a román ortodox templom (tornyán az egyik nagyjavítás évszáma:1929., egyébként XIX. századi). A templomhoz tartozóan, de a Rákóczi úton áll egy tapasztásdíszes egyházi épület, népi mûemlék. A templom kertjében egy "ismeretlen katona" gondozott sírját találjuk.

Visszatérve az útra Darvas vége felé tartunk. Elõbb még a jobb és bal oldalon is temetõt találunk, hogy aztán a 62. kilométernél elérjük a falu szélét. Kiérve Darvasról folytatjuk utunkat a 47-es úton. Az út mindkét oldalán legelõket találunk. Éppen a 65. kilométernél megyünk át a Kutas-fõcsatorna hídján.

  A Kutas mély, széles medrû vízfolyás. (Lásd még a 6/1. sz. túránál írtakat!) Gazdag mocsári növényvilága van. Egyes részei a letûnt vizesvilág, az ármentesítés elõtti idõk képét mutatják. A Kutas partjain mindkét oldalon és mindkét irányban kellemes sétát tehetünk (kb.1-1 km hosszan).

A legelõk a Kutason túl is folytatódnak. Az út közelében, a jobb oldalon, több gémeskutat is találunk. Vizük azonban ivásra nem alkalmas.

  A 65-66. kilométer között, jobb oldalon, útelágazás van Kórósszigetre. Kóróssziget apró, jobbára a két világháború közt telepített falucska, ONCSA-házakkal. A házak egy hatalmas négyzet alakú teret vesznek körül. A bekötõ út elején, jobb oldalon áll az egykori tiszti lak, ma kultúrház (népies építkezés: tömzsi oszlopok). Az egész környékre jellemzõ a juhtenyésztés.

A 68. kilométernél érkezünk Csökmõre. A faluban a 47-esút Kossuth Lajos út néven alkotja a község fõutcáját.

  Ez is jellegzetes utcás település, a fõutca szépen követi a valamikori környezõ vizekbõl, mocsárból, vízjárta rétségbõl kiemelkedõ keskeny hátság legmagasabb pontjait. A Kossuth Lajos utca egyforma véghomlokzatos, tornácos, nyeregtetõs, elõkertes, nagy kertekkel, udvarokkal rendelkezõ házai szép, kiegyensúlyozott utcaképet nyújtanak. Az utca szépen gondozott, a járdák szélét virágok, fák élénkítik. A Kossuth utca 47. sz. házra fel kell figyelnünk: szép, nádtetõs, kõlábas tornácú, háromosztatú sárréti ház.

A 69-70. kilométer között, bal oldalon útelágazás visz Újirázra. Jobbra büfé-falatozót találunk. A községháza a bal oldalon áll. Elõtte kis parkban Kossuth Lajos mûkõ mellszobra.1948-ban emelték, Mogyoróssy Sándor gyulai szobrász munkája. A Kossuth utca 136. szám alatt, ugyancsak bal oldalon találjuk a jelenlegi formájában 1891-ben épült református templomot.

  A torony régebbi,1794-ben emelték, és 1860-ban alakították át. A templom az úgynevezett Templom-dombon áll. Az járja, hogy a csökmõi templom padozata, küszöbe olyan magasan áll, mint a szeghalmi templom tornya. Ha a templom hátsó végéhez megyünk, elénk tárul egy, a falu alatt, a Kossuth úttal párhuzamosan elnyúló rendkívül széles meder, aminek a közepén ma is eleven vízfolyás van. A vízfolyás neve: Ér. A templomhoz közeli partrész az ármentesítés elõtt, amikor az egész hajlat teli volt vízzel, kikötõ volt.


A szeghalmi parókia, mellette az egyházi magtár, amely ma múzeum

Fotó: Bugár-Mészáros-K.


Folytatva utunkat a 47-es úton, hamar kijutunk Csökmõbõl, és a 73. kilométernél átmegyünk a Csökmõ-Halasi-csatorna hídján. A csatorna mély, de keskeny mederben folyik. Jobbra a legelõt (gémeskutak, istállók stb.) szakadozott olajfa útvédõ erdõsáv követi, a láthatárt távoli fasorok zárják le. A 74. kilométernél elérkezünk a megyehatárra, Hajdú-Bihar megyébõl átlépünk Békés megyébe. Nem sokkal a megyehatárt jelzõ tábla után átmegyünk a Nagy-fok-csatornán.

  A csatorna bõvizû, nagy árterülete van, mindkét oldalán gátak veszik körül. A csatornában lehet horgászni.

Utunkban Szeghalom felé, a Nagy-fok-csatornán túl, a 47-es út mindkét oldalán nagy, bekerített Hereford szarvasmarha telepeket látunk mígnem elérkezünk az út bal oldalán elterülõ Szeghalmi Állami Gazdaság pihenõ-üdülõ központjához. A telep központját a Puszta csárda képezi.

  Elõtte hatalmas parkolóhellyel, kerthelyiséggel, amelyben szalonnasütõ helyek, bográcstartók, nagyállat sütésére alkalmas nyársak találhatók (a szalonnasütéshez, gulyásfõzéshez szükséges anyagok, eszközök a csárdában beszerezhetõk). A csárda mellett 25 kétágyas, fûtetõ faházból álló kemping, tekepálya van. A kempingben nyári idõszakban ajánlatos elõre helyet biztosítani. A kemping ügyeit a csárdában intézik. A tekepálya mellett sportpályák kiépítése is folyik. A csárdában ajándékbolt mûködik. Fõleg a pásztormûvészet körébe tartozó emléktárgyakat árusítanak. A közeli csatornákra és halastavakra horgász napijegy váltható. (Vö. a 6/1-es túraleírással.)

Odahagyva a Puszta csárdát, a 47-es úton továbbhaladva, azonnal a 76. kilométerkövet találjuk, ahol a Poltra-lápi-csatorna hídján kell átmennünk. Jobb oldalon kis erdõ áll, majd közelünkbe jön a kanyargós Ölyvös-Kutas- ér gátja, és elkísér párhuzamosan egészen Szeghalom alá, a Berettyóba való ömlésig.

A 79-80. kilométer között utunk jobbra kanyarodik fel a Berettyó hídjára, és közvetlenül a hídról Szeghalomra ér. Bal oldalon viszont elágazás visz Vésztõre (14,3 km).

Túránkat a 6. számú körzetben leírtak szerint folytathatjuk, vagy a 8/2. számú túraleírás szerint mehetünk Püspökladány felé.
A fejezet tartalma - A könyv tartalma - KVTE

Következõ túra : 8/2 Szeghalom - Füzesgyarmat - Biharnagyb.- Sárrétudvari - Szerep - Püspökladány
Elõzõ túra
Következõ fejezet: Túrák Mezõhegyesen és környékén
Elõzõ fejezet: Túrák a Hortobágy-Berettyó menténKörös-Sárréti Útikalauz (Kondoros, 1984)    ©   Szerkesztette: Goda Péter és Köteles Lajos.
HTML: Vidovenyecz Zsolt, Körösök Völgye Turista Egyesület. 1999.